Đề tiếng anh lớp 5

     

Bộ 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 gồm đáp án

Với Sở 10 Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 gồm giải đáp được tổng thích hợp chọn lọc trường đoản cú đề thi môn Tiếng Anh 5 của các trường trên cả nước để giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú kia đạt điểm trên cao trong các bài thi Tiếng Anh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề tiếng anh lớp 5

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. Read và complete

lượt thích vày TV play usually

Hi. My name is Nam. Every morning, I get up early. I (1) ____________ morning exercise, have sầu breakfast và then go lớn school. After school, I (2) ____________ bởi vì homework with my classmates. Then I often go to the sport centre and (3) ____________ football. In the evening, I sometimes watch (4) ____________. I (5)____________ watching films after dinner.

II. Read & answer

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the party. They gave sầu me presents lượt thích comic books, robots and a teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit và ice cream. We drank fruit juice. We sang trọng English & Vietnamese songs. We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The các buổi tiệc nhỏ ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

*

1.When was Nam’s birthday party?

____________________________________

2.Who went to lớn Nam’s birthday party?

____________________________________

3.What did Phong do at the party?

____________________________________

4.What did Linda vị at the Party?

____________________________________

III. Read và tick (√) True or False. There is one example.

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to lớn school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes lớn bed early.

0.Lucy lives with her family in the countryside.

1.She always gets up early.

2.She rides a xe đạp to school.

3.She plays basketball three times a week.

4.She often watches TV or reads book before doing her homework

*

IV. Look at the picture. Read và write one word for each gap.

1.His address is 10 Nguyen Du…………………

*

2.My friends goes lớn the library…………………a week.

*

3.Last year, we visited………………….

*

4.We quý phái & happily.

*

V. Put the words in order lớn make sentences.

1.Go/ will/ where/ weekend/ this/ you/

___________________________________?

2.water/ in/ the garden/ I/ will/ the/ flowers

___________________________________.

3.what/ did/ teachers’ day/ do/ you/ on

___________________________________?

4.Is/ busy/ street/ the

___________________________________.

5.What/ hometown/ like/ is/ your

___________________________________?

Đáp án và Thang điểm

I.

1. vày 2. usually 3. play 4. TV 5. like

Dịch:

Xin xin chào, tôi tên là Nam. Tôi dậy sớm vào buổi sáng sớm. Tôi lũ dục, ăn sáng với tiếp nối tới trường. Sau lúc tan học, tôi hay làm bài tập về công ty cùng với các bạn thuộc lớp. Sau kia tôi hay đi mang đến trung vai trung phong thể dục thể thao cùng đùa bóng đá. Vào đêm tối, thỉnh phảng phất tôi coi ti vi. Tôi say mê xem phlặng sau giờ đồng hồ bữa ăn.

II.

1. It was (on) last Sunday.

2. Nam’s classmates went to lớn his birthday buổi tiệc ngọt.

3. He played the guitar.

4. She played the piano.

Dịch đoạn văn:

Tôi thương hiệu là Nam. Chủ nhật tuần trước đó là ngày sinc nhật của tớ. Tôi đã mời một vài bạn làm việc của tôi đến tyêu thích dự hội sinch nhật. Họ sẽ tặng ngay tôi đầy đủ món kim cương nhỏng chuyện tranh, robot, và một con gấu bông. Chúng tôi vẫn ăn uống bánh, kẹo, hoa quả và kem. Chúng tôi đã uđường nước xay củ quả. Chúng tôi sẽ hát nhiều bài bác hát giờ Anh cùng tiếng Việt. Và Shop chúng tôi cũng đã khiêu vũ nữa. Phong vẫn đùa ghi ta và Linda đùa lũ piano. Bữa tiệc hoàn thành vào tầm khoảng 7 tiếng buổi tối. Chúng tôi đã rất say mê buổi tiệc kia tương đối nhiều.

III.

1. T 2. F 3. T 4. F

IV.

1. Street (,Hoan Kiem district, Ha Noi)

2. once;

3. Hue imperial city;

4. danced

V.

1. Where will you go this weekend?

2. I will water the flower in the garden.

3. What did you bởi vì on Teacher’s day?

4. The street is busy.

5. What is your hometown like?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi unique Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

Task 1: Match the sentences

1. What’s your address? a. I always bởi vì morning exercise
2. What’s the village like? b. twice a week
3. What bởi vì you vì chưng in the morning? c. It’s small & quiet
4. How often do you have English? d. It’s 81 Tran Hung Dao Street

Task 2: Put the words in order.

1. will / the countryside / I / in / be.

………………………………………………………..

2. went to lớn / Phu Quoc / islvà / I.

………………………………………………………..

3. vị / tomorrow / what / will / you ?

………………………………………………………..

4. did / on / go / where / holiday / you ?

………………………………………………………..

Task 3: Read and complete.hadSundaydiddo

Mai: When was Linda’s birthday party?

Phong: It was last (1)…………………..

Mai: Did you go to lớn the party?

Phong: Yes, I (2)…………………….

Mai: What did you (3)…………..at the party?

Phong: First, we gave her presents. Then we played a lot of games. In the over, we (4)…………… nice food and drink.

Task 4: Choose the correct answer.

1. Where will you be this weekend? - I …………on the beach.

a. am b. was c. will be d. stay

2. What did you bởi last night? – I ………….my homework.

a. did b. bởi c. does d. will do

3. Last year, I went home …………..taxi.

a. by b. in c. at d. on

4. ………..will you bởi at Ha Long Bay? – I will take a boat trip around the islands.

a. Where b. How c. How often d. What

Đáp án và Thang điểm

Task 1: Match the sentences

1 – d 2 – c 3 – a 4 - b

Task 2: Put the words in order.

1. I will be in the countryside.

2. I went khổng lồ Phu Quoc islvà.

3. What will you vị tomorrow?

4. Where did you go on holiday?

Task 3: Read và complete.

1. Sunday 2. did 3. vị 4. had
Task 4: Choose the correct answer.

1 – c 2 – a 3 – b 4 - d

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Choose the odd one out.

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6.

Xem thêm: Thực Đơn Dinh Dưỡng Cho Bà Bầu 2 Tháng Nên Ăn Gì, Phụ Nữ Mới Mang Thai Nên Ăn Gì Để Con Khỏe Mạnh

A. morning B. afternoon C. running D. evening

7. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have sầu nice food

8. A. watch B. came C. go D. have

9. A. did B. went C. played D. had

10. A. surfed B. played C. prepared D. got

II. Match the sentences

1. What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go khổng lồ the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How bởi vì you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 -

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

............................................................................................

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

......................................................................................

3. comic/ I / read/ books/ English/

....................................................................................................

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/.

.................................................................................…

IV. Read & answer.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to lớn the party. They gave sầu me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice-cream. We drank fruit juice. We sang English và Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Lindomain authority played the piano. The buổi tiệc ngọt ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

1. What is his name?

_______________________

2. When was Nam’s birthday party?

________________________________

3. Who went lớn Nam’s birthday party?

_________________________________

4. What did Phong do at the party?

________________________________

5. What did Lindomain authority bởi at the party?

__________________________________

6. What time did the party end?

___________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Choose the odd one out.

1 - B 2 - B 3 - B 4 - C 5 - B 6 - C 7 - B 8 - B 9 - C 10 - D

II. Match the sentences.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

III. Put the words in order.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

IV. Read & answer.

1. His name is Nam.

2. His birthday tiệc ngọt was on last Sunday.

3. Some of Nam’s classmate went to his birthday các buổi party.

4. Phong played the guitar.

5. Linda played the piano.

6. It ended at 7 p.m.

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 5

Thời gian làm bài: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read & match

*

Part 2: 7-12. Read và tichồng true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go lớn school every day except Saturday and Sunday. I have sầu four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music and English. I have sầu Maths và Vietnamese every school day. I have sầu Music once a week và English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes lớn school from Monday to lớn Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths và Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences lớn make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went lớn Ho Chi Minc city.

16. Yes, I will.

17. What bởi vì you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What bởi vì you vì chưng last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go to lớn school from (19)______ lớn Friday. I have Maths và (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ khổng lồ my friover Ha lyên in Malaysia. I learn English (24) __________ I want to lớn watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

*

Part 2: 7-13. Reorder the words lớn make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read and complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates lớn the party. They gave me presents like comic books, robots và teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit & ice-cream. We drank fruit juice. We sang English & Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar & Lindomain authority played the piano. The các buổi party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went khổng lồ Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong vì at the party?

________________________________

17. What did Lindomain authority vày at the party?

__________________________________

18. What time did the buổi tiệc ngọt end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where bởi you live? _________________________________

22. Who vì chưng you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How do you learn English? ________________________________

25. How bởi vì you practice speaking English? ________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. READING

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G
Part 2. Read and tick 7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F
Part 3. Reorder the number to lớn make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read & complete.

19. Monday đôi mươi. Vietnamese 21. four 22. practice 23. emails 24. because 25. TV
II. WRITING

Part 1. Read and complete

1. village 2. motorbike 3. boat 4. peacoông chồng 5. zoo 6. countryside
Part 2. Reorder the words khổng lồ make sentences.