Thì hiện tại hoàn thành

     

Thì bây giờ chấm dứt ở trong số những thì cơ phiên bản của Tiếng Anh. So cùng với thì hiện nay 1-1, quá khứ đọng solo thì ngày nay chấm dứt nặng nề hơn. Nào bên nhau tò mò tổng thể kết cấu, biện pháp cần sử dụng và giải nhiều hơn thế nữa bài xích tập về thì hiện nay hoàn thành, nhớ là còn lời giải rõ ràng bên dưới.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành

quý khách vẫn xem: các bài luyện tập trắc nghiệm về thì hiện thời hoàn thành


*

A.THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

I.Cách sử dụng thì hiện giờ dứt.

– Sử dụng nhằm diễn đạt một hành động vừa mới xẩy ra.

– Sử dụng biểu đạt môt hành vi xảy ra vào quá khứ đọng tuy nhiên không rõ thời gian.

– Sử dụng mô tả một vấn đề, hành động xẩy ra vào vượt khđọng, sự việc hành vi này kéo dài đến bây giờ hoặc tương lai.

– Thì hiện giờ dứt dùng để diễn tả một hành động xảy ra vào quá khđọng cơ mà không được lưu giữ sinh hoạt hiện thời.

– Mục đích thông đưa tin tức hoặc loan báo một bài toán làm sao kia vừa xẩy ra.

II. Dấu hiệu nhận biết thì hiện thời xong.

Trong những câu, người dùng rất có thể nhận thấy thì hiện giờ xong tương đối dễ:

– Just (chỉ), recently (gần đây, bắt đầu đây), lately (mới đây)

– Yet (dịp này), already (đã), never (không bao giờ), ever (bao giờ), before (trước đây), after (sau đó)

– For + khoảng tầm thời gian

– Since + mốc thời gian/ S + Vsinh hoạt quá khứ

– Up to lớn now, Up to lớn present, Until now, till, until present, so far (cho đến bây giờ)

– In the past + (year)

– In the last + (year)

– In my life

III. Cấu trúc thì bây giờ trả thành

Câu khẳng định:

S + have/has + Ved/PII…

Câu phủ định:

S + have/has + not + Ved/PII…

Câu nghi vấn:

Have/Has + S + Ved/PII…

Answer: Yes, S + have/has.

No, S + have/has + not.

B. BÀI TẬPhường VỀ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH.

Sau Lúc mày mò vài nét về kiểu cách dùng, cấu tạo thì ngày nay hoàn thành hãy cùng vutháng.vn giải một số trong những bài tập về thì bây giờ xong xuôi dưới đây nhé.

các bài luyện tập 1: Biến đổi những hễ từ nguyên ổn mẫu sau quý phái dạng bất quy tắc ngơi nghỉ thì bây chừ hoàn thành.

Tobe ➔ __________

Drive ➔ __________

Eat ➔ __________

Find ➔ __________

Hold ➔ __________

Meet ➔ __________

Swyên ổn ➔ __________

Smeel ➔ __________

Tell ➔ __________

Wake ➔ __________

Win ➔ __________

Bài tập 2: Viết lại câu làm sao cho nghĩa ko thay đổi.

1.This is the first time Kkhô hanh went to nhật bản.

➔ Khanh hasn’t ____________________________________.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has _______________________________________.

3. My parents began drinking when it started lớn rain.

➔ My parents have sầu _________________________________.

4. Tung last had his oto repaired when I left hlặng.

➔ Tung haven’t ____________________________________.

5. When did she have it?

➔ How long _______________________________________?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last _________________________________________.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is _____________________________________________.

Những bài tập 3: Chọn một lời giải đúng độc nhất vô nhị.

1.Jun _______ France for 4 months.

A. have sầu learnt B. learnt C. learns D. has learnt

2. She hasn’t _______us about that accident yet.

A. told B. tell C. said D. say

3. I saw my best friends last week but I ________ them so far this morning.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đập Nhà Bạn Bè Trong Coin Master, Coin Master

A. saw B. hasn’t seen C. didn’t see D. haven’t seen

A. broke B. broken C. has broken D. have broken

5. Have sầu your parents ______ newspapers recently?

A. listened B. spoken C. watched D. read

6. I _______ a flight to Korea for 5 weeks.

A. book B. have sầu booked C. has booked D. books

7. Tommy has just ______ since her parents arrived.

A. leave B. has left C. left D. leaved

8. My teacher ________ us for 2 days.

A. hasn’t teach B. hasn’t taught C. have sầu teach D. haven’t taught

9. ______ Nam seen any good films lately?

A. Did B. Has C. Have sầu D. Does

10. Mary __________ earlier, but she has worked a lot lately.

A. hasn’t written B. have written C. written D. wrote

Bài tập 4: Tìm với sửa lỗi không nên vào câu sau:

1.Jinho have sầu lost his key. He can’t find it anywhere.

2. How much games has this team won so far this month?

3. Long doesn’t know her husband. He never has met him.

4. They live sầu in Australia. They has lived there all their life.

5. Your house looks very clean and beautiful. Have you wash it?

Bài tập 5: Chia động từ đam mê hợp

1.Huyen _________ (learn) a very hard lesson the day before last night.

She _________ (live) in Japan since 1995.________ William _______ (speak) lớn his boss?We _________ (not/see) our father for a long time.Key _________ (send) me an e-mail for 3 weeks.Elizabeth already __________ (make) her bed but she ____________ (not/call) her boyfriend.There _________ (tobe) many accidents on that road for 6 months.Truong ___________ (perform) the same play since 2017.A: _________ you ________ (visit) New York?

B: No, I haven’t.

My brother ___________ (work) for that company since 2018.

Những bài tập 6: Viết các câu sau dựa vào các tự mang đến sẵn và chia hễ từ

1.We/play/tennis/2 years.

Mai/go/the library/today.My sister/move/a new house/near/her boyfriend’s flat.His teacher/not/explain/this lesson/yet.This/best/film/I/ever/watch.Minh/just/leave/office/2 hours.They/write/a report/since/last Monday?

các bài tập luyện 7: Điền ‘since’ và ‘for’ vào vị trí mê say hợp

1.Her uncle has been a designer ________ 3 years.

Myan has lived in Canadomain authority with her grandparents _________ 2010.I have learnt French ________ I was 6.Jlặng hasn’t finished this project _________ last night.We have just left ________ half a day.A: How long has the post office been opened?

B: It has been opened _________ 8 a.m.

His girlfrikết thúc has been looking for a job __________ she graduated.Liz và Binc have been married ________ a year.My brother has bought a new phone ___________ last Thursday.My aunt has owned the book shop __________ 3 years.

ĐÁPhường. ÁN:

Bài tập 1:

Tobe ➔ ____Have/Has Been______ (đã từng là)

Drive ➔ ____Have/Has Driven_____ (đã từng lái)

Eat ➔ ____Have/Has Eaten______ (đã từng ăn)

Find ➔ ____Have/Has Found______ (đã có lần tìm)

Hold ➔ ____ Have/Has Held______ (đã có lần tổ chức)

Meet ➔ _____Have/Has Met_____ (đã có lần gặp)

Swim ➔ _____Have/Has Swum____ (đã từng bơi)

Smeel ➔ _____Have/Has Smelt____ (đã có lần ngửi)

Tell ➔ _____Have/Has Told____ (đã từng có lần nói)

Wake ➔ _____Have/Has Woken_____ (đã có lần thức dậy)

Win ➔ _____Have/Has Won_______ (đã từng thắng)

Bài tập 2:

1.This is the first time Kkhô nóng went lớn nhật bản.

➔ Kkhô nóng hasn’t gone lớn nhật bản before.

2. Uyen started learning 2 weeks ago.

➔ Uyen has learnt for 2 weeks.

3. My parents began drinking when it started khổng lồ rain.

➔ My parents have sầu drunk since it started khổng lồ rain.

4. Tung last had his oto repaired when I left him.

➔ Tung haven’t had his oto repaired since I left him.

5. When did she have sầu it?

➔ How long have sầu she had it?

6. I haven’t seen my grandfather for 2 months.

➔ The last time I saw my grandfather was 2 months ago.

7. Gin hasn’t taken a bath since Tuesday.

➔ It is Tuesday since Gin took a bath.

các bài tập luyện 3:

1.Chọn D (dấu hiệu: for 4 months)

2. Chọn A (told + somebody với phân tách sống cột 3; said + to somebody)

3. Chọn D (lốt hiệu: so far this morning)

4. Chọn C (lốt hiệu: It’s the first time)

5. Chọn D (read là hợp lý độc nhất vì gọi báo)

6. Chọn B (lốt hiệu: for 5 weeks)

7. Chọn C (lốt hiệu: since)

8. Chọn B (vệt hiệu: for)

9. Chọn B (lốt hiệu: lately)

10. Chọn A (theo nghĩa của câu)

Bài tập 4:

1.have ➔ has (Jinho là chủ ngữ số ít)

2. much ➔ many (games là danh trường đoản cú đếm được)

3. never has met ➔ has never met (sai thứ tự)

4. has ➔ have (they là nhà ngữ số nhiều)

5. wash ➔ washed (chưa phân chia cồn từ)

những bài tập 5:

1.Huyen _____has learnt____ a very hard lesson the day before last night.

She ____has lived_____ in Japan since 1995.____Has____ William ___spoken____ to his boss?We ___hasn’t seen______ our father for a long time.Key ____has sent_____ me an e-mail for 3 weeks.Elizabeth has already ____made______ her bed but she ______hasn’t called______ her boyfrikết thúc.There ___has been______ many accidents on that road for 6 months.Truong _____has performed______ the same play since 2017.A: _____Have____ you ____visited____ New York?

B: No, I haven’t.

các bài tập luyện 6:

1.We have played tennis for 2 years.

Mai has gone lớn the library today.My sister has moved to a new house near her boyfriend’s flat.His teacher hasn’t explained this lesson yet.This is the best film I have sầu ever watched.Minch has just left the office for 2 hours.Have sầu they written a report since last Monday?

các bài tập luyện 7:

1.for (for + khoảng tầm thời gian)

since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng chừng thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng thời gian)since (since + mốc thời gian)for (for + khoảng tầm thời gian)

Các bài xích tập khác: