Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 4

     
các bài tập luyện cuối tuần giờ anh 4 tuần 8 unit 4: Phần nâng cấp. Nội dung của phiếu bài xích tập nằm gọn gàng trong lịch trình học của tuần 8. Nhằm giúp các em củng vậy lại kiến thức, ôn tập và tập luyện môn giờ đồng hồ anh lớp 4. Chúc những em học tập tốt!

Exercise 5: Write the correct numbers. ( Viết số đúng vào nơi trống.)

0. Example: May is the fifth month of the year.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 4

1. August is the _____ month of year.

2. June is the _____ month of year.

3. September is the _____ month of year.

4. December is the _____ month of year.

5. October is the _____ month of year.

6. February is the _____ month of year.

7. March is the _____ month of year.

8. April is the _____ month of year.

Xem thêm: Sách Từ Điển Hình Ảnh Cho Bé (Trọn Bộ 10 Cuốn), Từ Điển Hình Ảnh Cho Bé (Trọn Bộ 10 Cuốn)

9. January is the _____ month of year.

10. July is the _____ month of year.

11. November is the _____ month of year.

Exercise 6: Match the dialogue with the correct picture. See the example. ( Nối đoạn đối thoại cùng với ttrẻ ranh đúng. Xem ví dụ.)

0. What"s the date today?

- It"s on the fifth of September

*

1. When"s Lucy"s birthday?

- It"s on the fifteenth of June,

*

2. Today is my birthday.

- It"s on the seventh of August.

*

3. What"s the date today?

- It"s the first of June. It"s your day, son.

*

4. When"s your birthday, Tony?

- It"s on December 24th.

*

5. When"s your mother"s birthday?

- It"s on the second of July.

*

Exercise 7: Fill in the blank. ( Điền vào vị trí trống. )

1. My birthday is __________________

2. My mother"s birthday is _____________________

3. My father"s birthday is _____________________

4. My brother"s birthday is ______________________

5. My friend"s birthday is ____________________

Exercise 8 Read the passage and circle A, B or C. ( Đọc đoạn văn uống cùng khoanh tròn giải đáp đúng.)

Today is Saturday, April 5th. It"s Hoa" birthday. She is 8 years old today. She is very happy khổng lồ have a small các buổi tiệc nhỏ with her friends. In the morning. She will go to the supermarket lớn buy some candies and biscuits with her mother. They will also buy some flowers và a big birthday cake. Hoa invites some of her friendslớn join the buổi tiệc ngọt in the evening. They will sing and dance together. It "ll be interesting và joyful.