2 bộ đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 1 năm 2021

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 học tập kì 1, học tập kì 2 tất cả đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm học tập 2021 - 2022 học tập kì 1 và Học kì 2 lựa chọn lọc, tất cả đáp án, cực ngay cạnh đề thỏa thuận gồm những đề thi thân kì, đề thi học tập kì giúp đỡ bạn đạt điểm cao trong những bài thi môn giờ đồng hồ Anh 4.

Bạn đang xem: 2 bộ đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 1 năm 2021

Tải xuống

(mới) Bộ đề thi giờ Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi unique Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: lựa chọn từ không giống loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn lời giải đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Lớn play D. Plays

4. Lili and Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Bởi B. Dos C. Does D. Lớn do

5. Her friends lượt thích ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. phái mạnh …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp tới xếp những từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch chân cùng sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where do you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Bởi vì you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau quý phái tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 trong những học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. hôm nay là sản phẩm công nghệ mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án & Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When bởi we have Math?

4. I go khổng lồ primary school from Monday khổng lồ Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. bởi ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Question 1: chọn từ không giống loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Vì D. Like

3.

Xem thêm: Những Bài Thơ Ngắn Về Cô Giáo Chủ Nhiệm Ngắn Gây Xúc Động, Những Bài Thơ Ngắn Về Thầy Cô Giáo Hay Nhất

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Blue B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: phụ thuộc vào tranh để chấm dứt các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ thích hợp trong vỏ hộp thoại để điền vào khu vực trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her free time, she goes to music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: kiếm tìm lỗi sai trong những câu sau và sửa lại mang lại đúng

1. She don’t like playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want lớn fly a kite.

2. They went lớn school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter khổng lồ six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới trường đoản cú (in, on, at) thích hợp vào địa điểm trống